WETTELIJKE VERMELDINGEN

Vrijstelling van verantwoordelijkhed
Onderhavige website is eigendom van het bedrijf VALENS, met maatschappelijke zetel op de Brugmannlaan, 27 te 1060 Brussel,
ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel onder het nummer 0424.905.926. VALENS is slechts gehouden door een eenvoudige verplichting van middelen betreffende de informatie die ze verstrekt aan de personen met toegang tot de website http://oy99mafgox.preview.infomaniak.website. Zelfs nadat we alle stappen gezet hebben om ons te verzekeren dat de informatie op deze website juist is, kan VALENS in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen of weglatingen, noch voor resultaten die afkomstig zijn uit deze informatie. Met name het gebruik van hypertekst links kan uw consultatie van onze site naar andere servers leiden om kennis te nemen van gezochte info. VALENS heeft geen enkele controle over deze servers.
De internetsite is onderhevig aan wijzigingen en aanpassingen zonder voorafgaande verwittiging.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze site en de inhoud ervan zijn beschermd, vooral op het vlak van auteursrechten, tekeningen, modellen en merkenrechten. Door toepassing van de wet die de Intellectuele Eigendom beschermt en –meer algemeen– de internationale verdragen en akkoorden betreffende de beschermingsmaatregelen voor auteursrechten, is het verboden de reproductie voor andere doeleinden dan privé, alsook de verkoop, distributie, uitgifte, aanpassing, publicatie, integraal of gedeeltelijk mee te delen, onder welke vorm ook, van de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site of de werken die beschermd zijn door de auteursrechten op de website http://oy99mafgox.preview.infomaniak.website, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de houder van de auteursrechten op het werk, de presentatie of de organisatie van de site of het gereproduceerde gegeven. Het is ook verboden gegevens toe te voegen, op eender welke wijze, op de site http://oy99mafgox.preview.infomaniak.website die de inhoud of de gegevens, de presentatie of de organisatie van de site of werken op de site van VALENS kunnen wijzigen of tot wijzigingen kunnen leiden.